Örtagården samfällighet
Bostadsområdet Örtagården ligger lantligt och naturnära strax utan för Västerås och omfattar 141 fastigheter. Området har förbindelser till centrum med buss och en belyst cykelväg.  Det finns också en ny väg till Barkarö som förenklar och förkortar vägen till närmaste skola. Även längs vägen till Barkarö finns en asfalterad och belyst cykelväg.   
Området är barnvänligt med gott om grönytor och med dagis, lekplats och fotbollsplan.
Namn E-post Meddelande Skicka in

 Örtagårdens samfällighet

Örtagårdens samfällighet bildades 2006 då områdets gemensamma anläggningar överlämnades av Peab, som byggt området. Samfälligheten förvaltar dessa s.k. gemensamhetsanläggningar:

 • Vägar inklusive farthinder och skyltar

 • Vägbelysning med tillhörande el

 • Ställningar för brevlådor

 • Grönytor, lekytor och lekplats

 • Vatten och avloppsledningar

 • Dagvattenledningar, brunnar och diken

 • Miljöutrymme (”sophus”)

 • Vattencistern för brandvattenförsörjning

 • TV-nät

 • Elnät för belysning, vatten och avloppssystem

 • Bredbandsnätet (fiber)

Riktlinjer och beslut kring förvaltning av gemensamhetsanläggningarna tas på årsstämman av samfällighetens medlemmar. Årsstämman hålls i mars eller april. Då utses också en styrelse som har till uppgift att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som årsstämman tagit. Årsstämman beslutar även om ekonomin för föreningen och hur mycket som skall tas ut i avgift av varje fastighet (s.k. uttaxering). Samfällighetens verksamhet styrs strikt av Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, anläggningsbeslutet samt föreningens stadgar. Mer om samfälligheter i kan du läsa till exempel på verksamt.se.

Dokument:

Vad är en samfällighetsförening och vad innebär det för mig som bor här?

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet så blir du automatiskt medlem i föreningen som ansvarar för förvaltningen av gemensamma ytor och anläggningar. Medlemmarna betalar en avgift, som går till de anläggningar och underhåll som föreningen ansvarar för som t.ex. snöröjning, gräsklippning, underhåll av vägar, belysning, sophantering etc.  Du som medlem är skyldig att betala avgiften. Du bör även delta på röjdagar och framför allt stämmor. På stämmor tas viktiga beslut som rör samfälligheten och som berör alla medlemmar. Stämmorna är det högsta beslutande organet i föreningen, där beslut fattas av medlemmarna genom majoritetsbeslut. Här presenteras också det underhållsarbete som styrelsen gjort under det gångna året samt den ekonomiska situationen. Du får inte som medlem skada eller göra negativ inverkan på samfällighetens egendom, det ska ligga i alla medlemmars intresse att hålla området i fint skick.


Vad gör styrelsen?

Med utgångspunkt från underhållsplanen ansvarar styrelsen för att de beslut som tas på årsstämmor eller extrastämmor verkställs och för löpande underhåll av de gemensamma anläggningarna. Det är styrelsens ansvar att arbetet drivs i enlighet med lagar, anläggningsbeslut samt stadgar.Vanliga frågor och svar

Stopp i avloppet

  Om du har stopp i avloppet eller upptäcker att det är stopp i avloppet på någon gata i området rekommenderar vi att du kontaktar företaget Swoosh (telefon 021-421 11 50 dygnet runt, uppge avtal Örtagården). Föreningen har ett ramavtal med denna leverantör för att säkerställa bra svarstid och pris.  Swoosh kommer att fastställa om stoppet uppstått i fastighetens avlopp eller i samfällighetens avloppsanläggning.
Om stoppet är i samfällighetens avloppsledning står samfälligheten för kostnaden att åtgärda stoppet, annars står fastighetsägaren själv för kostnaden.  
Obs informera alltid styrelsen via info@ortagarden.org om stoppet är i samfällighetens avloppsledningar.

Lågt vattentryck

Under största delen av året fungerar vattentillförseln till Örtagårdens alla fastigheter utan problem. Dock är det återkommande ett problem att ett antal fastigheter får lågt (eller inget) vattentryck i början av sommaren (maj/juni).  Under normal vattenförbrukning är det alltså inget problem, men vid väldigt hög vattenförbrukning som sker när många fastigheter öppnar sina kranar för fullt för t.ex. bevattning faller trycket i fastigheterna längst ut på ledningen.  Det är alltså så att om du väljer att bevattna för fullt en varm dag kan det alltså betyda att din granne inte får vatten till dusch, tvättmaskin eller diskmaskin.
Detta har fastlagts av en arbetsgrupp som noggrant undersökte problemet 2020 med hjälp av extern VA-konsult.  Arbetsgruppen lade även fram ett antal alternativ för att åtgärda problemet. Åtgärderna var tyvärr både kostsamma och med hög risk, då det var osäkert vilken effekt de verkligen skulle få. Föreningen tog därför ett stämmobeslut (2021-03-28) att i stället, begränsa vattenförbrukningen och informera boende om problematiken.  

Problem med bredband

Har du problem med ditt bredband, undersök i första hand om din bredbandsleverantör har problem eller om inställningarna på din dator och utrustning är korrekta. Det är väldigt sällsynt med problem i samfällighets bredbandsnät, men det händer att utrustningen i samfällighetens teknikrum krånglar eller blivit utan ström.  Om du kan lokalisera problemet till samfällighetens bredbandsnät, kontakta då styrelsen som engagerar leverantören för bredbandsnätet för felsökning och åtgärd.

Problem med TV

Har du problem med din TV mottagning, undersök i första hand om din TV- leverantör har problem eller om inställningarna på din TV/digitalbox är korrekta. Det är väldigt sällsynt med problem med samfällighets TV-nät, då de i princip endast förmedlar de markbundna signalerna. Men om du kan lokalisera problemet till TV-nätet, kontakta då styrelsen som engagerar leverantören för TV-nätet för felsökning.

Sopning av gator

Styrelsen beställer sopning av gatorna av en entreprenör. Eftersom efterfrågan är hög på att få gatorna i bostadsområden sopade då våren kommer tillämpar entreprenören ett turordningssystem. Har man fått tidig sopning ett år kommer man att få en senare sopning nästa år. Styrelsen försöker förstås alltid få så tidig sopning som möjlig.

Snöröjning

Snöröjningen är beställd för att utföras vid behov.

Sophusnyckeln

Varje fastighet skall ha minst en nyckel till sophuset.  När fastigheten uppfördes tilldelades en (1) nyckel, sedan kan tidigare ägare ha skapat ytterligare kopior.

Om du har tappat bort din soprumsnyckel eller vill göra en kopia behöver du en rekvisition från styrelsen. Då får du även information om vart du skall vända dig för att köpa den nya nyckeln.


Problem med gatubelysning

Styrelsen brukar se över gatubelysningen längs våra vägar i området åtminstone en gång per år (vanligen på hösten). För att hålla kostnaden nere för lampbyte försöker vi samordna byte av så många lampor som möjligt. Det kan därför ibland dröja innan en lampa blir åtgärdad. Kontakta styrelsen om du har observerat problem med någon lampa.

Lampan på avloppspumpen blinkar

På området finns det ett antal metallskåp med röda varningslampor. Dessa skåp innehåller utrustning för avloppspumpar. Pumparna är nödvändiga för att avloppet skall fungera. Om pumpen slutat fungera, till exempel på grund av att de blivit igensatta, blinkar den röda lampan på skåpet. Larmet går då automatiskt till entreprenör som åtgärdar problemet.
Det har förekommit att stopp berott på att fel saker spolats ner i avloppen. Stopp som orsakats av t.ex. gummihandskar, hygienartiklar, våtservetter etc. är kostsamma för föreningen. Det är av ytterst viktigt att inget av ovan eller annat skräp hamnar i avloppet då det inte bara blir stopp utan även förstör anläggningen.

Förenings sophus/miljöutrymme

Det finns två olika sophus, ett på Örtagården norra och ett på Örtagården södra. Totalt är det tre olika soprum. Ditt hushåll har nyckel till ett av rummen. Önskas ytterligare nyckel krävs rekvisition från styrelsen. Det framgår i soprummen vilka sopor som ska slängas i respektive kärl. Notera att större avfall/kartonger kör du själv till närmaste återbruk som finns på Bäckby.  Om inte du gör det behöver någon av dina grannar ta hand om det eller så måste föreningen betalat för att få det bortforslat.
Notera att kärlen i soprummen endast är till för hushållsavfall vilket betyder att avfall som t.ex. elektronik, glödlampor, möbler, trädgårdsavfall inte får slängas i kärlen, ställas utanför eller i på golven i soprummen. Avfall som inte kan sorteras i soprummen ska till närmaste återvinningscentral.
Styrelsen ombesörjer att sophusen städas regelbundet. Om du ser att det av någon anledning behövs en extra städning, hör då av dig till styrelsen.

Trädfällning på samfällighetens mark

Träd som står på samfällighetens mark och som bedöms, av en arborist som styrelsen anlitat, utgöra en fara för egendom eller människor eller riskerar att falla ska fällas. Denna trädfällning bekostas av samfälligheten.
Träd som står på samfällighetens mark men som inte uppfyller ovanstående krav får fällas om:
(a) det eller de hushåll som har sitt hus i närheten av trädet ifråga godkänner trädfällningen och  (b) det eller de hushåll som önskar fälla trädet bekostar trädfällningen själv.

Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften fastställs av årsstämman och faktureras tre gånger per år (april, aug., nov). Har du inte fått fakturan så skicka ett mejl till info@ortagarden.org. Vill du hellre ha samfällighetsfakturan via mejl är det möjligt efter att du anmält det till info@ortagarden.org 

Årsstämma

Under mars eller april månad är det dags för årsstämma. En kallelse anslås och skickas av styrelsen till medlemmarna, där tid och plats anges. Hoppas att du har möjlighet att delta! Är du intresserad av att hjälpa styrelsen med olika ärenden? Vi behöver alltid engagerade personer! Skicka ett mail till info@ortagarde.org
Motioner ska ha inkommit senast under januari för att hinnas behandlas i tid.


Motion

o    Förklara anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange fakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för alla andra medlemmar som läser motionen och beslutar i ärendet. Skriv en text som förklarar varför du tycker som du gör och föreslå ett beslut. I kallelsen till stämman skall motionen bifogas samt att styrelsen ska lämna ett yttrande om din motion så alla medlemmar i samfälligheten ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionen innan stämman. Styrelsens behöver kanske ha en dialog med dig om det finns oklarheter för att säkerställa att yttrandet är relevant.

Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Detta innebär att styrelsen föreslår stämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen utifrån samfällighetens stadgar, ekonomi eller andra aspekter.

När din motion tas upp under stämman kan det hända att mötesordföranden vill att du lämnar en muntlig motivering till varför du vill att samfälligheten ska ställa sig bakom den. Det är därför viktigt att du är närvarande på stämman och förberedd på det.
Motionen ska skickas in senast den sista januari till styrelsen  info@ortagarde.org

Lekplatser

Det finns en lekplats på grönområdet mellan Kumminvägen och Basilikavägen, en pulkabacke mellan Rosmarinvägen och Malörtsvägen, en fotbollsplan mellan Rosmarinvägen och Koriandervägen samt tre uppmärkta naturstigar i skogen med start vid krönet på Östra Bärbyvägen.

Användning av gemensamma ytor

 Får jag använda gemensamma ytor till att tillfälligt lägga upp grus eller låta anläggningsmaskiner köra på allmänningen för att nå min tomt eller fastighet?
För att nå den egna tomten vid ombyggnation på den egna fastigheten eller tomt så behöver man ibland använda gemensamma ytor för att nå fastigheten. Det är okej att använda gemensamma ytor så länge man återställer marken på korrekt sätt. Om mark blivit skadad ska man lägga ut jord samt gräsfrö. Man ska även se till att vägen städas från ev. lera eller grus.


Felanmälan

Hur fel anmäler jag ett fel eller skada på gemensamma ytor eller anläggningar?
Vid upptäckta fel eller skador på gemensamma ytor eller anläggningar ska du kontakta styrelsen på info@ortagarde.org
Felanmälan ska inte göras på FB då detta lätt kan missas, styrelsen ska alltid kontaktas via mail.Jag ska flytta

Meddela styrelsen om du ska flytta från området, skriv gärna de nya ägarnas kontaktuppgifter.


Hittar du inte svar på in fråga eller vill hjälpa till?

Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen med frågor eller förslag. Vill du hjälpa till finns det möjlighet att bidraga med en specifik uppgift eller förstås att ställa upp som styrelsemedlem. Tillsammans hjälps vi åt att hålla området trevligt och fint.